Home » POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Odwiedzając stronę https://dietetyknaratunek.pl/ chcesz być pewna/y, że szanowana jest Twoja prywatność i prawo do ochrony Twoich danych osobowych. Z tego powodu został przygotowany niniejszy dokument polityki prywatności, który określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony https://dietetyknaratunek.pl/ .

Administratorem Strony jest dietetyk, psycholog, psychodietetyk mgr Żaneta Szymańska, która prowadzi i administruje stronę internetową https://dietetyknaratunek.pl/ .

Dane kontaktowe:

e-mail: szymanska.dietetyk@gmail.com

nr telefonu: 505-345-468

adres: ul. Sienkiewicza 5A, 05-220 Zielonka

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz wysłać wiadomość mailową.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator/Usługodawca – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „o.d.o.”) podanych przez osobę, której dane dotyczą administratorem jest Żaneta Szymańska prowadząca stronę internetową https://dietetyknaratunek.pl/ .
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 3. Strona  lub Sklep internetowy–  serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym https://dietetyknaratunek.pl/ oraz na jego podstronach.
 4. Newsletter lub usługa Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Umowa usługi Newsletter  lub Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe  zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi regulacjami, zawierającymi przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Użytkownika danych osobowych.
 2. Korzystanie ze Strony https://dietetyknaratunek.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze  Strony  Administratora i jej poszczególnych funkcji, jak rejestracja Użytkownika, złożenie zamówienia, zapis na subskrypcję newslettera, konsultacja czy szkolenie za pośrednictwem czatu czy innych środków komunikacji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia.
 4. Wśród danych osobowych Użytkownika, które są przetwarzane, znajdują się: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
 5. Zbierane i przetwarzane są tylko dane udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, jak adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie przetwarzane są  wyłącznie w celach administrowania Stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być niemożność korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
 7. W związku z realizacją przez Administratora szkoleń dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do czasu zakończenia szkolenia, a także:
  • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
  • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego,
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych,
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika,
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystywania cookies i administrowania Stroną.
 8. Przetwarzane dane osobowe Użytkownika są powierzane tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi następującym podmiotom (odbiorcom danych):
  • podmiot świadczący na rzecz Administratora obsługę informatyczną (hosting, wysyłka newslettera, poczta elektroniczna, wysyłka e-maili, czat),
  • operator płatności online – w celu dokonania przez Użytkownika płatności za zamówione usługi lub produkty,
  • Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics,
  • Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Dietetyk Na Ratunek udzielania odpowiedzi na pytania klientów wysłane poprzez Messenger, w wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a,
  • Woo Commerce – jest to wtyczka do platformy Wordpress – w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia w sklepie internetowym Administratora,
  • zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej lub administracyjnej,
  • księgowej – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów i pracowników widocznych na fakturach,
  • podmiotowi świadczącemu usługi prawne,
  • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite, jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera.
 9. Podmioty wymienione w pkt. 9, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów, które dostępne są na ich stronach internetowych.
 10. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.
 12. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającej wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 13. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego,
  • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Więcej informacji na temat zasad związanych z realizacją wskazanych uprawnień można uzyskać art. 16 – 21 RODO.

 1. Udzielona przez Użytkownika zgoda może być w każdym czasie przez niego cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

Komentarze Użytkowników

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników na stronie  https://dietetyknaratunek.pl/ oraz osób wypowiadających się na platformach Facebook i Instagram.  Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania oraz usuwania komentarzy obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, komentarzy mających charakter spamu, jak również treści niezgodnych z prawem i zawierających jakiekolwiek linki do innych stron.

Świadczenie usługi newslettera

 1. W przypadku zainteresowania i chęci skorzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Administratora bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dla Użytkownika dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Umowa Newsletter może być zawarta przez Użytkownika w każdym momencie – w celu zawarcia tej umowy należy wypełnić dostępne na Stronie aktywne formularze Newsletter.
 5. Świadcząc usługi Newsletter Administrator będzie przetwarzać podane w formularzu zapisu przez Użytkownika imię oraz adres e-mail.
 6. W przypadku chęci zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  • Wypełnienia formularza Newsletter, potwierdzenia przyciskiem zapisu, sprawdzenia skrzynki pocztowej i potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w przesłany na podany adres e-mail link aktywacyjny,
  • Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies,
  • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera,
  • Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana,
  • Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana.
 7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne (jeśli są wymagane w danym przypadku) do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 8. Powyższe zgody użytkownik może w każdej chwili wycofać, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter, a dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Administratora.
 9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę Newsletter np. poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”.
 11. W przypadku reklamacji złożonej przez Użytkownika, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie do 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Strona internetowa oraz sklep Administratora wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki informacyjne, przechowywane na urządzeniu końcowym (Użytkownika np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Informacje w nich zawarte są wykorzystywane w celach statystycznych, celach marketingowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności działania Strony Administratora.
 2. Istnieje możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej wybrania przez Użytkownika opcji odrzucania plików cookies. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może jednak zostać utrudnione, gdyż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk Strony Administratora, które pomagają zrozumieć sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony, aby mieć możliwość jej dostosowania w celu ułatwienia dotarcia do najczęściej poszukiwanych informacji,
  • zapamiętania indywidualnych preferencji i ustawień Użytkownika oraz dostosowywania zawartości Strony do preferencji Użytkownika.
 4. Na Stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  • pliki tymczasowe pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego Strony,
  • pliki stałe –  przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików:
  • pliki niezbędne –  umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony,
  • pliki  cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
  • pliki wydajnościowe – służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony,
  • pliki funkcjonalne – służące zapamiętaniu wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Strony,
  • pliki reklamowe – umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.
 6. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o typie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, z jakiego korzysta Użytkownik, języku przeglądarki, danych urządzenia.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Dane zbierane są automatycznie w celu administrowania Stroną, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Strony, podnoszenia jakości świadczonych na rzecz Użytkownika usług oraz badań statystycznych.